ประวัติโรงเรียน

ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียนนิคมลำนารายณ์

           โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2503 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ต่อมาในปี พ.ศ.2523 จึงโอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ


           ผู้เริ่มก่อตั้งคือ อาจารย์สุศา  ปราสโร ร่วมกับชาวบ้านเขตนิคมลำนารายณ์ และละแวกใกล้เคียง  โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดนิคมพัฒนารามเป็นที่เรียน ต่อมาจึงของบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบขึ้นตามความจำเป็นแต่ละสมัย จนกระทั่งมีสภาพอย่างที่เห็นในปัจจุบัน


           สถานที่ก่อตั้งโรงเรียนนิคมลำนารายณ์มีเนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน เป็นที่ดินของราชพัสดุ แปลงที่ ลบ. 138 อยู่ในเขตการปกครองของ อบต.นิคมลำนารายณ์ อยู่ติดถนนคชเสนีย์ ระหว่าง ลำนารายณ์ - ศรีเทพ


          ส่วนการจัดการศึกษาก็ได้จัดตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล  มีดังนี้

                   -  พ.ศ. 2503  เปิดสอนการศึกษาภาคบังคับ  ป. 1-4

                   -  พ.ศ. 2515  เปิดสอนชั้น  ป. 5-7

                   -  พ.ศ. 2525  เปิดสอนการศึกษาภาคบังคับขยายถึง  ป. 6

                   -  พ.ศ. 2535  เริ่มเปิดสอนชั้นอนุบาลและมัธยมศึกษาตอนต้น

                   -  พ.ศ. 2540  เริ่มเปิดสอนชั้นอนุบาล  3  ขวบ

                   -  พ.ศ. 2540  เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษารุ่นที่  2

                   -  พ.ศ. 2541  เข้าโครงการโรงเรียนสีขาว

                   -  พ.ศ. 2541  เป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนศูนย์ปฏิรูปการศึกษา

                   -  พ.ศ. 2541  เป็นโรงเรียนเด็กมีความต้องการพิเศษเรียนร่วม

                   -  พ.ศ. 2549  เข้าโครงการ The Happy Scool Poject

                   -  พ.ศ. 2551  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

                   -  พ.ศ. 2551  เข้าโครงการโรงเรียนแห่งความสุข

                   -  พ.ศ. 2552  เป็นโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2551

                   -  พ.ศ. 2552  เข้าโครงการโรงเรียนในฝันรุ่นที่  3

                   -  พ.ศ. 255๙  เข้าโครงการโรงเรียนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

                   -  พ.ศ. ๒๕๖๐   เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

                   -  ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
Powered by MakeWebEasy.com