กิจกรรมการเรียนรู้การปลูกข้าว (นาโยน)

Last updated: 2020-09-16  |  282 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กิจกรรมการเรียนรู้การปลูกข้าว (นาโยน)

วันที่ 16 กันยายน 2563 บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ได้เชิญคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การปลูกข้าว (นาโยน) ณ ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ต ซึ่งดำเนินงานโดยสำนักกิจการเพื่อสังคม เครือเบทาโกร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อตัวเอง และผู้อื่นซึ่งการเรียนรู้ที่ได้จะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สามารถนำประยุกต์ปฏิบัติได้จริงและก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างยังยืนอยู่ในชุมชน โดยในศูนย์การเรียนรู้มีการเรียนรู้เรื่องนาข้าว ที่ดำเนินการปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมีมาเป็นระยะเวลา 7 ปี และในรอบการผลิตค่าปัจจุบันได้ถึงขั้นตอนกระบวนการการเพาะปลูกทางศูนย์การเรียนรู้จึงจัดกิจกรรม เพื่อโรงเรียนในพื้นที่ตำบลนิคมลำนารายณ์และศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี ให้นักเรียนได้ออกมาทำกิจกรรมนอกสถานที่ ลดชั่วโมงเรียน เพิ่มเวลารู้ และเพื่อให้หน่วยงานได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน และเป็นการสร้างษาทางความสัมพันธ์อันดีต่อเจ้าหน้าที่เพื่อการร่วมงานกันสืบต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com