เกี่ยวกับเรา

ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียนนิคมลำนารายณ์

           โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2503 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ต่อมาในปี พ.ศ.2523 จึงโอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ

          ผู้เริ่มก่อตั้งคือ อาจารย์สุศา  ปราสโร ร่วมกับชาวบ้านเขตนิคมลำนารายณ์ และละแวกใกล้เคียง  โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดนิคมพัฒนารามเป็นที่เรียน ต่อมาจึงของบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบขึ้นตามความจำเป็นแต่ละสมัย จนกระทั่งมีสภาพอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

      สถานที่ก่อตั้งโรงเรียนนิคมลำนารายณ์มีเนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน เป็นที่ดินของราชพัสดุ แปลงที่ ลบ. 138 อยู่ในเขตการปกครองของ อบต.นิคมลำนารายณ์ อยู่ติดถนนคชเสนีย์ ระหว่าง ลำนารายณ์ - ศรีเทพ

          ส่วนการจัดการศึกษาก็ได้จัดตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล  มีดังนี้

                   -  พ.ศ. 2503  เปิดสอนการศึกษาภาคบังคับ  ป. 1-4

                   -  พ.ศ. 2515  เปิดสอนชั้น  ป. 5-7

                   -  พ.ศ. 2525  เปิดสอนการศึกษาภาคบังคับขยายถึง  ป. 6

                   -  พ.ศ. 2535  เริ่มเปิดสอนชั้นอนุบาลและมัธยมศึกษาตอนต้น

                   -  พ.ศ. 2540  เริ่มเปิดสอนชั้นอนุบาล  3  ขวบ

                   -  พ.ศ. 2540  เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษารุ่นที่  2

                   -  พ.ศ. 2541  เข้าโครงการโรงเรียนสีขาว

                   -  พ.ศ. 2541  เป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนศูนย์ปฏิรูปการศึกษา

                   -  พ.ศ. 2541  เป็นโรงเรียนเด็กมีความต้องการพิเศษเรียนร่วม

                   -  พ.ศ. 2549  เข้าโครงการ The Happy Scool Poject

                   -  พ.ศ. 2551  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

                   -  พ.ศ. 2551  เข้าโครงการโรงเรียนแห่งความสุข

                   -  พ.ศ. 2552  เป็นโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2551

                   -  พ.ศ. 2552  เข้าโครงการโรงเรียนในฝันรุ่นที่  3

                   -  พ.ศ. 2559  เข้าโครงการโรงเรียนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

                   -  พ.ศ. 2560  เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

                   -  ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
 

คำขวัญของโรงเรียน  

“ เรียนดี  กิริยาเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  นำสู่ความเป็นเลิศ ”

 

ปรัชญาโรงเรียน 

          นํต.ถิปํญ.ญาสมาอาภา

          แสงสว่างอื่นใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี

 

อัตลักษณ์โรงเรียน 

          ยิ้มไหว้ ทักทาย บริการ

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

          สร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนางานอาชีพ

 

สีประจำโรงเรียน   แดง - เขียว

          สีแดง             หมายถึง ความรักความสามัคคี

          สีเขียว            หมายถึง ความมีน้ำใจต่อกัน

          สีแดง - เขียว     หมายถึง ความมีน้ำใจต่อกันทำให้เกิดความรักและความสามัคคี

 

อักษรย่อของโรงเรียน 

          น.ค.

 

วิสัยทัศน์

         “โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ เป็นผู้นำความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นคุณธรรมนำความรู้และวินัย ใส่ใจอนุรักษ์ความเป็นไทย สามารถประกอบอาชีพได้และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีชุมชนให้ความช่วยเหลือในการพัฒนานักเรียนร่วมกับบุคลากร”

 

ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value)

            “ไมตรีจิตร มิตรนอบน้อม พร้อมบริการ”
 
 


 
 
Powered by MakeWebEasy.com